"Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" -Сливен набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит

Сподели новината:
11.jpg
Сливен

„ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ” АД, ЕИК 119048540, гр. Сливен набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2023 година.

Сумата на актива на баланса на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД и нетните приходи от продажби за 2022 г. са:

• Сума на актива на баланса: 7688 (седем хиляди, шестстотин осемдесет и осем) хиляди лева.

• Нетни приходи от продажби: 643 (шестстотин четиридесет и три) хиляди лева.

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14-дневен срок от датата на публикацията, на адрес: „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен 8800, бул. „Старозагорско шосе”, административна сграда, 2-ри етаж, и да съдържат:

1. Обща цена на одита;

2. Брой работни часове за проверка и заверка;

3. Брой работни часове за текущи консултации, без да се увеличава цената на одита.

 За контакти: тел.: 044/662081; GSM: 0898680359

E-mail: ppzc_ad@abv.bg

 

Крайна дата за подаване на документи: 10.04.2023 г.

Ad