МБАЛ "Д-р Иван Селимински" търси да назначи двама служители в звено "Обществени поръчки"

Сподели новината:
25.jpg
Сливен

ОБЯВА за провеждане на подбор за назначаване на служители в звено “Обществени поръчки и маркетинг“ на Отдел „Административен” в МБАЛ ”Д-р Иван Селимински – Сливен”- АД -  две щатни бройки за длъжностите „ЕКСПЕРТ – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ и „ИКОНОМИСТ - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И МАРКЕТИНГ“

1. Минимални и специфични изисквания, за заемане на длъжността:
- Висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалностите „Право“ или „Икономика“;
- Години професионален опит : минимум 1 година практически опит в обществени поръчки;
- Удостоверение за придобита юридическа правоспособност - предимство;
- Работа с компютър: Word. Excel, Internet; работа с правно-информационни продукти,
работа с електронни регистри и системи, свързани с работата на администрацията, АОП и др.;
- Компетентност: свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативните актове в областта на обществените поръчки.
- Да не е осъждано лице с влязла в сила присъда за лишаване от свобода за умишлено
престъпление от общ характер.

2. Области на дейност:
- Организиране, провеждане и приключване на процедурите по обществени поръчки , съгласно разпоредбите на ЗОП , ППЗОП и Вътрешните правила на МБАЛ;
- Участие в планирането, подготовката и провеждането на необходимите процедури за възлагане на обществени поръчки;
- Подготвяне на  проекти на договори за възлагане на обществените поръчки и организира сключването на същите;
- Изготвя документацията за участие и образци на документите, необходими за откриване, провеждане и възлагане на обществени поръчки;
- Подпомага ръководството и служителите в лечебното заведение при подготовка и провеждането на обществени поръчки;
- Съдейства във връзка със законосъобразно сключване на всички договори за доставки, строителство и услуги, по които МБАЛ”Д-р Иван Селимински – Сливен” АД е страна, както и осъществяване на контрол върху правилното изпълнение на договорите;
- Участва в комисиите, създавани в рамките на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински – Сливен” АД за провеждане на процедури по обществени поръчки;

3. Цел на длъжността:
Ръководи и участва в подготовката, провеждането и приключването на процедурите по обществени поръчки и сключването на договори по реда на ЗОП, ППЗОП и Правилата за управление цикъла на обществени поръчки в МБАЛ ”Д-р Иван Селимински – Сливен” АД.

4. Начин на провеждане на подбора:
Подборът за заемане на длъжността ще се проведе:
1. По документи;
2. Провеждане на интервю с одобрените по документи кандидати;
3. Тест за познания от професионалната област на длъжността.
5. Необходими документи за участие в процедурата за подбор:
Кандидатите за участие в подбора подават следните документи:
- Заявление по образец на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински – Сливен” АД
- Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, специалност, юридическа правоспособност, допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността.
- Копия от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудови, служебни, осигурителни книжки и други.

6. Място и срок за подаване на документите:
Документите за участие в подбор се подават в срок до 16,00 часа на 02.06.2023 год. вкл., адрес: МБАЛ ”Д-р Иван Селимински – Сливен” АД - гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, кабинет на изпълнителен директор ет.1 в административната сграда на лечебното заведение,
телефон за връзка и въпроси: 044/611 728
Лице за контакт: Илка Йорданова – икономист управление на човешките ресурси,
Подаването на документи за участие в подбора се извършва лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

7. Длъжностната характеристика за обявените длъжности се предоставя за запознаване с нея на кандидата при подаване на документите за участие в подбора.

8. Минимален размер на основната заплата:
1400лв.*
*При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в лечебното заведение

Ad